Vedtægter

Vedtægter for Krigsveteraner & pårørende

for Horsens & omegn 

Grundlagt den 8.12.2010

 

 • Foreningens navn:

Krigsveteraner & pårørende for Horsens & omegn

Foreningens adresse er: Formandens adresse.

 

 • Foreningens formål:

Stk. 1

– at samle tidligere udsendt og tjenestegørende personel i Horsens og omegn samt deres pårørende.

Tidl. udsendte og tjenestegørende personel omfatter:

 

 • Soldater
 • Nødhjælpschauffører
 • Politifolk
 • Civilforsvarsfolk
 • Læger og sygeplejersker
 • Hjemmeværnsfolk

Stk. 2

– at lave arrangementer m.m. for veteraner og pårørende, hvor et evt. overskud skal gå til at støtte veteraner og pårørende i lokalområdet

 

 • Medlemmer: 

Stk. 1 

Alle, der betaler kontingent til landsforeningen OG har bopæl i Horsens og omegn, er automatisk medlem af lokalforening Horsens

 

Stk. 2

Eksklusion følger landsforeningens vedtægter. Menes det i lokalforeningen, at et medlem opfylder betingelserne for eksklusion, meddeles dette landsbestyrelsen, der herefter varetager det videre forløb.

 

Stk.3

Udmeldelse af landsforeningen medfører automatisk udmeldelse af lokalforeningen.

 

 • 4 Økonomi 

Der betales ikke kontingent til lokalforeningen. Lokalforeningens midler skaffes via arrangementer, fonde og salg af eventuelle effekter

 

 • Generalforsamling:

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen vil blive publiceret på foreningens hjemmeside

 

Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde fjorten dage før mødets afholdelse.

 

Stk. 3

Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed og er altid beslutningsdygtig

 

Stk. 4

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Personvalg er altid skriftligt, såfremt et medlem ønsker dette.

 

Stk. 5

Kun medlemmer over 18 år, der har gyldig kvittering for betalt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan aldrig stemmes pr. fuldmagt.

 

Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen.

 

 • 6 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

 • Valg af dirigent/ordstyrer
 • Valg af referent og stemmetæller.
 • Beretning ved formanden
 • Kassererens beretning – revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand (jf. § 7, stk. 2)
 • Valg af yderligere 1 eller 3 (jf. § 7, stk. 2)
 • Valg af revisor (jf. § 7, stk. 4)
 • Valg af suppleant (jf. § 7 stk. 5)
 • Eventuelt 
 • Bestyrelsen:  

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand og minimum 4 medlemmer. Dog skal der til en hver tid være et samlet ulige antal.

 

Stk. 2

På ulige årstal vælges formand og yderligere 1 bestyrelsesmedlem. På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Alt efter bestyrelsens størrelse vælges 40-50 % i ulige år og 50-60 % i lige år.

 

Stk.3.

Formanden vælges før de øvrige.

 

Stk. 4

Der vælges 1 revisor i ulige år. Revisoren vælges for en 2-årig periode.

 

Stk. 5

Der vælges hvert år en suppleant, der kan træde til i så fald, at en af de øvrige valgte falder fra. Dog er det næstformanden, der overtager ved formandens frafald. I et sådant tilfælde træder suppleanten ind i den øvrige bestyrelse.

 

Stk. 6

Medlemmer af landsbestyrelsen kan ikke sidde i lokalbestyrelsen.

 

 • Konstituering:

Stk. 1

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 

Stk. 3

Formanden/næstformanden leder bestyrelsesmøderne. Mødet er beslutningsdygtigt når halvdelen af bestyrelsen til stede. Ved evt. afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning.

Ved stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende.

 

 • Regnskabsår:

Regnskabet går fra den 1. januar til den 31.december.

 

Stk. 1

Forud for den ordinære generalforsamling udfærdiger kassereren regnskabet. Regnskabet revideres og underskrives af revisoren, og slutteligt underskrives det af lokalbestyrelsen.

 

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af medlemmerne, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger dette, med angivelse af hvilke punkter man ønsker på dagsordenen.

 

Stk.2

Indkaldelsen skal udsendes af bestyrelsen senest 14 dage efter begæringens modtagelse, og samtidig publiceres dagsordenen på foreningens hjemmeside:

 

Stk. 3

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og afvikles efter samme regler som den ordinære, bortset fra den specielle dagsorden.

 

 • 11 Aktivitetsudvalg:

Der oprettes aktivitetsudvalg efter behov. Initiativet til udvalg kan tages af alle medlemmer, men udvalget og udvalgets ansvarlige skal godkendes af lokalbestyrelsen. Det forventes, at man udviser det nødvendige ansvar for den opgave, man påtager sig i foreningen, men i tilfælde af uenighed i et aktivitetsudvalg, vil bestyrelsen træde til og hjælpe med at skabe ro.

 

 • 12 Skydeudvalg:

Stk. 1

Krigsveteraner og pårørende for Horsens og omegn er tilsluttet DGI.

 

Stk. 2

Nedlægges skydeudvalget eller foreningen eller udmelder foreningen sig af DGI, returneres ejendele modtaget fra DGI

 

Stk. 3

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

 • 13 Opløsning af foreningen:

Stk. 1

 

I tilfælde af lokalforeningens opløsning, skal midlerne overføres til landsforeningen Krigsveteraner og pårørende.

 

Stk. 2

 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal.

 

 • 14 Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamling ved almindeligt flertal. Den præcise ændring skal fremgå af dagsordenen.

 

 • 15 Hæftelse:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Der må ikke stiftes gæld i foreningens navn.

 

 • 16 Vedtægternes gyldighed

Lokalvedtægterne er underlagt landsvedtægterne. 

Lokalvedtægter er godkendt af landsbestyrelsen d. 29.12.2010 

Lokalvedtægter er godkendt på generalforsamling d. 08.12.2010 

Ændringer af vedtægter er sidst lavet d. 27.01.2011 ny § 12 vedr. Skydeudvalg